Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện NVQS bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân..... nhằm góp phần xây dựng quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những công dân đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự cần thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân thực hiện NVQS.