HĐND xã Nam Hương tổ chức thành công kỳ họp thứ 4, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
22/01/2018 04:25
Kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào ngày 19/01/2018 tại Hội trường UBND xã Nam Hương.
HĐND xã Nam Hương tổ chức thành công kỳ họp thứ 4, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp lần này, HĐND xã tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và quyết định các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018; Nghe UBMTTQVN xã thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền; Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND và các ban HĐND xã. Kỳ họp đã tiến hành thảo luận, xem xét cho ý kiến đối với 9 báo cáo và 03 tờ trình của TT HĐND, UBND xã.Chương trình kỳ họp lần này được đổi mới theo hướng tăng thời lượng cho việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Đồng chí Dương Đình Xuân, PCT HĐND xã trình bày báo cáo tại kỳ họp

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp nhận được 19 lượt ý kiến phát biểu và chất vấn với nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực. Tất cả các nội dung chất vấn được trả lời tại kỳ họp. Nội dung chất vấn được trao đổi, tranh luận thẳng thắn tại hội trường, không khí kỳ họp sôi nổi, dân chủ, mang tính xây dựng cao, nghiêm túc, kỷ cương và quyết liệt.

Các đại biểu HĐND xã thảo luận tại kỳ họp

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và các ý kiến tham gia của các đại biểu, kỳ họp đã thống nhất biểu quyết thông qua 03 nghị quyết về các vấn đề liên quan. Gồm:

1.Nghị quyết về lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018.

2.Nghị quyết chuyên đề về công tác giám sát củ HĐND xã năm 2018.

3. Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách năm 2018.

Tác giả: Dương Đình Xuân - Nguồn: BBT