SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
22/07/2019 05:30
Sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã nhằm tổ chức hợp lý ĐVHC phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước
SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

*Về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Xã miền núi, vùng cao: Dân số từ 5.000 người trở lên; diện tích từ 50 km2 trở lên;

Từ nay đến năm 2021 thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã chưa đủ 50% tiêu chuẩn cả về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Khuyến khích sắp xếp các ĐVHC phù hợp, có điều kiện thuận lợi.

* Đối với tỉnh Hà Tĩnh

Theo quy định tại Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn tỉnh có 01/13 ĐVHC cấp huyện (thị xã Hồng Lĩnh) và 63/262 ĐVHC cấp xã (gồm: 01 thị trấn, 15 xã miền núi và 47 xã đồng bằng) thuộc diện bắt buộc sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021. Theo phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 1014-QĐ/TU, ngày 12/6/2019 và ý kiến của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 2789/BNV-CQĐP, ngày 21/6/2019, tỉnh Hà Tĩnh đề xuất chưa sắp xếp thị xã Hồng Lĩnh trong giai đoạn này. Đối với các ĐVHC cấp xã, thực hiện sắp xếp 80 xã (trong đó có 51/63 xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 19 xã liên quan và 10 xã khuyến khích).

* SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ, HUYỆN THẠCH HÀ

Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 1211/NQUBTVQH13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến nay huyện Thạch Hà có 9 ĐVHC cấp xã phải thực hiện sắp xếp do có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định, gồm 9 xã: Thạch Tiến, Thạch Thanh, Phù Việt, Việt Xuyên, Thạch Lưu, Thạch Lâm, Nam Hương, Thạch Đỉnh, Thạch Bàn. Các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp theo diện ảnh hưởng và không đạt 1 tiêu chí gồm: 5 xã và 01 thị trấn: Thạch Vĩnh, Bắc Sơn, Thạch Điền, Thạch Hương, Thạch Tân và Thị trấn Thạch Hà.

Số đơn vị hành chính cấp xã quy mô nhỏ còn nhiều; đầu tư cơ sở vật chất trụ sở, đất đai, trang thiết bị và chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước dàn trải; đội ngũ cán bộ, công chức đông. Việc sắp xếp, thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về quy mô diện tích và dân số là chủ trương phải thực hiện; phù hợp với xu thế phát triển; đảm bảo chiến lược phát triển tổng thể của đất nước, của tỉnh; đầu tư ngân sách nhà nước tập trung, hiệu quả; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy.

Cụ thể phương án sắp xếp ĐVHC xã Nam Hương – Thạch Điền:

Xã Nam Hương chưa đạt 50% cả tiêu chí diện tích và quy mô dân số; Thạch Điền và Nam Hương là 2 xã miền núi nằm về phía Tây Nam, cuối của huyện Thạch Hà có nhiều nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất; đường địa giới hành chính liền kề, hai xã phần lớn giáp huyện Hương Khê và huyện Cẩm Xuyên. Giao thông cơ bản liên thông, thuận lợi cho phát triển KT-XH và người dân. Là 2 xã đạt chuẩn NTM, sau sắp xếp mở ra nhiều tiềm năng phát triển mới.

* NHỮNG THUẬN LỢI KHI TRIỂN KHAI SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ

- Việc sắp xếp ĐVHC không đảm bảo quy định là yêu cầu, xu thế của sự phát triển kinh tế-xã hội tổng thể của đất nước. Sau khi có chủ trương, Nghị quyết và các văn bản Trung ương được ban hành, tỉnh, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của Trung ương; chủ động xây dựng các phương án, đề án về sáp nhập ĐVHC khách quan, khoa học, với tinh thần quyết tâm cao nhưng không áp đặt cứng nhắc để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của trung ương, đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương.

- Nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản nắm được quan điểm, chủ trương, kế hoạch dự kiến sáp nhập các ĐVHC liên quan ở các địa phương, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đã có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết thực hiện chủ trương sáp nhập ĐVHC cấp xã; xác định rõ thái độ, trách nhiệm của việc quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu tham gia tổ chức thực hiện. Đa số Nhân dân có sự đồng thuận và tin tưởng với chủ trương, nghị quyết về thực hiện sáp nhập ĐVHC cấp xã.

- Hiện nay, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông… được quan tâm đầu tư thỏa đáng, ngày càng hoàn thiện; cơ bản các xã đạt chuẩn Nông thôn mới; công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực; sự phát triển của công nghệ thông tin, thời đại 4.0…đã và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành, quản lý trên phạm vi rộng. Do đó, sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, công tác điều hành, quản lý của bộ máy sẽ ngày càng nâng cao hiệu lực, hiểu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

* NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VÀ SAU SẮP XẾP ĐVHC.

1. Đối với Nhân dân

- Các quyền lợi phúc lợi xã hội, giao dịch thực hiện các thủ tục hành chính của người dân không bị ảnh hưởng bởi việc triển khai sắp xếp ĐVHC cấp xã, cụ thể là: Trước mắt, các Trụ sở sau sắp xếp tiếp tục được sử dụng làm điểm giao dịch phục vụ người dân thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý nhà nước của xã mới; Trường học, trạm y tế, bưu điện, đài tưởng niệm và các công trình phúc lợi vẫn giữ nguyên, đảm bảo học tập, khám, chữa bệnh, giao dịch, sinh hoạt tín ngưỡng thuận lợi cho người dân (riêng Trạm y tế sẽ nhất thể hóa chức danh trạm trưởng để thống nhất trong quá trình lãnh đạo, điều hành).

- Nhân dân tiếp tục sinh hoạt trong cộng đồng thôn, tổ dân phố; các giá trị về văn hóa, phong tục địa phương tiếp tục được gìn giữ, phát huy; những xã thuộc diện sắp xếp cơ bản có nhiều nét văn hóa tương đồng, việc sát nhập mở ra sự giao thoa, phát triển về các giá trị văn hóa.

- Trước mắt, bố trí nhiều cán bộ, công chức ở các vị trí việc làm, sẽ giảm dần trong các năm, đảm bảo việc cán bộ, công chức phục vụ người dân.

- Thực hiện Đề án thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Công an tiến tới sẽ tăng cường lực lượng đội ngũ công an chính quy về các xã, thị trấn; đội ngũ công an xã tiếp tục được tăng cường ở thôn, tổ dân phố sẽ đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự của xã lớn sau sát nhập.

- Một số công trình, hạ tầng mới sẽ được Nhà nước quan tâm, đầu tư đáp ứng nhu cầu giao thông, sinh hoạt thuận lợi cho người dân.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị là một chủ trương lớn, là một cuộc cách mạng, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cấp ủy, chính quyền các cấp là trách nhiệm chung của cả hệ thống thống chính trị. Để thực hiện có hiệu quả chủ trương lớn này đòi hỏi sự kiên trì, kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu; sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngày 28/7/2019, thực hiện lấy ý kiến cử tri thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp xã đồng loạt trên địa bàn huyện.

 Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Tác giả: Thu Trang - Nguồn: BBT