Người phát ngôn: Ông Nguyễn Sỹ Quý, Chủ tịch UBND xã.

Điện thoại: 0963.856.839

Mail: ubnamhuong.th@hatinh.gov.vn