ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NAM HƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/QĐ-UBND

Nam Hương, ngày 05 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử xã

       
   
 
     

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ–CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điên tử của cơ quan Nhà nước;

          Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

          Căn cứ Quyết định số 05/2017/UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017- 2020;

          Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Nam Hương gồm các ông, bà có tên sau:

          1. Ông Nguyễn Sỹ Quý, Chủ tịch UBND, Trưởng ban

          2. Bà Trần Thị Hồng Nhung, Công chức Văn hóa – XH, Phó ban

          3. Ông Phan Thanh Giang, Chủ tịch Hội Nông dân, Phó ban

          5. Bà  Lê Thị Nhị, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thành viên

6. Bà Trần Thị Thu Trang, Công chức Tư pháp, Thành viên

          7. Ông Nguyễn Sỹ Anh, Công chức Địa chính – NTM, Thành viên

          8. Bà Trương Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN, Thành viên

          9. Ông Lê Văn Long, Chủ tịch Hội CCB, Thành viên

          Kính mời: Ông Nguyễn Sỹ Trung – PBT Đảng ủy, ông Trần Văn Nam – Chủ tịch MTTQ xã cùng tham gia vào Ban.

          Điều 2. Ban có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kèm kinh phí hoạt động, biên tập tin, bài hàng tháng, quý, năm và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Xây dựng Nội quy hoạt động, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên của trang thông tin điện tử xã. Thực hiện các nhiệm vụ do UBND xã phân công. Ban được sử dụng con dấu của UBND xã để giao dịch.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

          Văn phòng UBND xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định  thi hành./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ xã;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Sỹ Quý